ARTIKEL 1 OPDRACHTGEVER
 • Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper, tussenhandelaar en iedere afnemer, die aan De Lampspecialist / Licht en Wonen Amsterdam, verder te noemen ‘verkoper’, een opdracht geeft of met deze een overeenkomst heeft gesloten.
 • Onder de ‘verkoper’ wordt in deze algemene voorwaarden begrepen De Lampspecialist / Licht en Wonen Amsterdam aan wie de uitvoering van Loo een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd.

 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle  aanbiedingen, leveringen, diensten en overeenkomsten van de verkoper.

2.2 Ook indien bij de opdrachtbevestiging de opdrachtgever haar algemene voorwaarden    toepasselijk verklaard, dan wel bedingen in de algemene leveringsvoorwaarden van De Lampspecialist / Licht en Wonen Amsterdam opzij zet, geldt dat niettemin de algemene leveringvoorwaarden van De Lampspecialist / Licht en Wonen Amsterdam integraal van toepassing zijn

2.3 Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluiten indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk en per opdracht zijn overeengekomen met de opdrachtgever

2.4 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN

3.1 De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend.

3.2 Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor de verkoper eerst bindend, indien en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. Leveringstijden zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST

4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand dan wel doordat de verkoper met uitvoeringshandelingen is begonnen.

4.2 Een overeenkomst die de opdrachtgever heeft gesloten met een vertegenwoordiger of enige tussenpersoon van de verkoper is slechts rechtsgeldig indien en voorzover de vertegenwoordiger of tussenpersoon beschikt over een schriftelijke volmacht. 

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Voor de door partijen gesloten overeenkomst gelden de prijzen en voorwaarden van de leveringsdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2 Prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen.

5.3 De verkoper heeft het recht na totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever

      door te berekenen:

 • prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van materialen en onderdelen;
 • kostenstijgingen, waaronder mede begrepen transport-en loonkosten stijgingen;
 • prijsstijgingen ten gevolge van invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen van bevoegde instanties, die optreden na de totstandkoming van de
 • overeenkomst ongeacht of deze voorzienbaar waren. 

ARTIKEL 6 BETALINGEN

6.1 Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden , zonder aftrek of verrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 De verkoper is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid  voor de betaling te vorderen.

6.3 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidstelling voldoet, is de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.

6.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is hij vanaf de factuurdatum een wettelijke vertragingsrente verschuldigd, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist.

6.5 Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever, hierin zijn begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.  De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 100,- exclusief  B.T.W. en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

6.6 Bij betaling binnen 8 dagen mag op het factuurbedrag Netto exclusief  B.T.W. 2% in mindering worden gebracht, tenzij

-op de rekening door de verkoper wordt vermeld ‘Betaling strikt netto’.

-of bij automatische incasso, hierbij is deze  korting reeds verwerkt.

6.7 Op berekende vracht of andere kosten kan geen betalingskorting verleend worden.

6.8 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet na komt is hij Euro 25,- aanmaningskosten per maand verschuldigd.

ARTIKEL 7 LEVERING

7.1 Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Levering geschied op de door partijen overeengekomen plaats, dan wel bij gebreke daarvan op een door de verkoper aan te wijzen plaats.

7.3 De kosten van aflevering zijn voor de verkoper indien het bedrag van de levering hoger is  dan het minimale ‘franco’ bedrag. De levering zal dan geschieden op een door De Lampspecialist / Licht en Wonen Amsterdam vastgestelde ‘afleverdag’.

7.4 Indien de opdrachtgever directe levering verlangt anders dan de door De Lampspecialist / Licht en Wonen Amsterdam aangegeven  afleverdag zijn de kosten van afleveren voor rekening van de opdrachtgever.

7.5 Het risico voor de te leveren goederen gaat op de opdrachtgever over bij aflevering van de goederen op de plaats van aflevering.

7.6 Afleveringen elders dan overeengekomen alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.7 Indien levering van de goederen door de opdrachtgever wordt geweigerd, gaat onverminderd

het in artikel 9 genoemde, onmiddellijk het risico van de goederen over op de opdrachtgever en kan de verkoper direct aanspraak maken op betaling. De verkoper zal de goederen bewaren  voor rekening en risico van de opdrachtgever tot nader order.

7.8 De verkoper heeft het recht om bij ingebreke blijven van de opdrachtgever na sommatie zich te ontdoen van de goederen of daaraan een andere bestemming te geven. Een eventuele opbrengst wordt aan de opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten, onverminderd het recht van de verkoper op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

7.9 Monsters, foto’s en tekeningen blijven eigendom van de verkoper en mogen niet worden nagemaakt of gekopieerd of ter hand worden gesteld aan derden. Alle modellen en gereedschappen welke speciaal voor een opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van de verkoper, ook al zijn deze geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.10 Alle artikelen worden uitgevoerd in standaarduitvoering. Voor een bestelling van daarvan afwijkende modellen of kleuren wordt een meerprijs in rekening gebracht, een en ander na voorafgaand schriftelijk overleg.

7.11 Wanneer een opdracht volgens model of tekening vervaardigd wordt, neemt de opdrachtgever de garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derde wordt aangetast.

ARTIKEL 8 RECLAME

8.1 Reclame dient schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. Reclame ter zake van  tekortkomingen in eigenschappen dient binnen 2 dagen na levering plaats te vinden; reclame ter zake van alle overige tekortkomingen binnen 8 dagen na levering. Indien reclame niet op bovengenoemde wijze heeft plaatsgevonden, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

8.2 Gebruikelijke afwijkingen zijn geen reden voor reclame.

8.3 In geval van reclame is de verkoper slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijke geleverde goederen. Indien vervoer in opdracht van de verkoper door derden geschiedt, dient de opdrachtgever tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities, op straffe van verval van aanspraken op de verkoper.

8.4 Door de verkoper verstrekte opgave en informatie met betrekking tot de goederen zijn vrijblijvend en bevrijden de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen tot onderzoek van de goederen bij gebruik en verbruik van de geleverde goederen is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties.

 ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN VOORBEHOUDEN PANDRECHT

9.1 Alle door de verkoper geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper totdat

de opdrachtgever alle openstaande facturen alsmede wettelijke handelsrente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes aan verkoper heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud van verkoper strekt zich derhalve ook uit op wel betaalde zaken, indien overige facturen alsmede wettelijke handelstransactierente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes onbetaald blijven.

9.2 De opdrachtgever is verplicht aan afnemers van de opdrachtgever mede te delen dat op de geleverde zaken ten behoeve verkoper een verruimd eigendomsvoorbehoud rust. De opdrachtgever is tevens verplicht met de afnemers van de opdrachtgever overeen te komen  dat de afnemers het verruimde eigendomsvoorbehoud van verkoper zullen respecteren. Indien de opdrachtgever uit de door buitenspel geleverde zaak een nieuwe zaak vormt, is verkoper eigenaar van deze nieuwe zaak en houdt de opdrachtgever de nieuwe zaak voor verkoper.

9.3 In het geval de opdrachtgever zijn verplichting jegens verkoper niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is verkoper gerechtigd de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of bij derden die de zaken voor de opdrachtgever onder zich houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever dient verkoper hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever jegens verkoper een boete verbeurt van 1% van het totale bedrag aan openstaande facturen voor iedere dag dat de wederpartij jegens verkoper in gebreke blijft de zaken af te geven.  Opdrachtgever verleend verkoper te allen tijde toegang tot gebouwen waar geleverde goederen tbv weg halen of weg te doen halen van de goederen.

9.4 Bij vermenging, verwerking, natrekking e.d. van de goederen met goederen van de opdrachtgever of derden, behoudt dan wel verkrijgt de verkoper de eigendom voor haar deel in het geheel van de bestaande of ontstane goederen.

9.5 Vorderingen ter zake van verkoop van de aan verkoper geheel of gedeeltelijk toebehorende goederen alsmede rechten ter zake van een toekomstige uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst worden door de opdrachtgever aan de verkoper verpand.

9.6 Op verzoek van de verkoper verschaft de opdrachtgever onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom aan de verkoper toebehorende goederen.

9.7 Tot zekerheid van de betaling van al hetgeen verkoper van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, te vorderen heeft, vestigt de opdrachtgever ten behoeve van verkoper, voorzover nodig bij voorbaat, een stil pandrecht op alle door  verkoper geleverde zaken.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De verkoper is niet aansprakelijk anders dan in artikel 8.3 bedoeld voor aanspraken of schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens en voorzover de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld.

10.2 De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

10.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen 2 dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak  de verkoper per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.

10.4 De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor de schade van de opdrachtgever of derden in de volgende gevallen:

- indien de opdrachtgever de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door de verkoper bij de goederen worden gegeven, niet nakomt en of niet aan derden overhandigt.

- de opdrachtgever het gebruik dat van de goederen kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of het mogelijk maakt dat derden voor andere doeleinden dan aangegeven de goederen kunnen aanwenden.

10.5 De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor de schade voortvloeiend uit een gebrek van het verkochte of een deel van het verkochte product waarvoor ingevolge afdeling 3 van het Burgerlijk  Wetboek 6 de producent aansprakelijk is.

ARTIKEL 11 GARANTIE

11.1 Elke vorm van garantie van de verkoper vervalt indien de goederen worden gebruikt anders dan waartoe zij zijn bestemd of anders dan volgens voorschrift is aangegeven.

11.2 De verkoper is na dat zij een aanspraak op garantie geldig heeft geoordeeld slechts gehouden tot aanvulling en vervanging van hetgeen gebrekkig werd geleverd.

11.3 De verkoper is nimmer gehouden op toegeleverde artikelen een garantie af te geven, die meer of andere zaken omvat, dan waaronder hij van zijn toeleveranciers garantie heeft verkregen.

11.4 Buiten de garantie van de verkoper vallen de in producten verwerkte glasmaterialen als niet onomstotelijk kan worden vastgesteld dat glasbreuk door een constructiefout of gebruik van een ondeugdelijk materiaal ontstaat.

11.5 Elke vorm van garantie van de verkoper vervalt bij een verkeerde toepassing of behandeling van het product.

11.6 De te vervangen onderdelen dienen kosteloos aan de verkoper ter beschikking te worden gesteld.

11.7 De garantie is niet overdraagbaar.

 ARTIKEL 12 VRIJWARING

De opdrachtgever is gehouden de verkoper te vrijwaren, dan wel schadeloos te stellen, voor alle

kosten en schade waarin de verkoper mocht vervallen doordat derden een vordering op de verkoper instellen ter zake van enig feit waarvoor aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever

in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

 ARTIKEL 13 DERDENBEDING

Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper en betreffende de vrijwaring van de verkoper voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degene die in dienst zijn van de van de verkoper als van derden voor wie handelen dan wel nalaten de verkoper aansprakelijk kan zijn.

ARTIKEL 14 BEEINDIGING

14.1 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens de verkoper in gebreke blijft, is de verkoper zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van de verkoper op volledige vergoeding van geleden en te lijden schade aan alle verdere rechten.

14.2 De bevoegdheid tot ontbinding op grond van artikel 14.1 komt de verkoper ook toe indien de verkoper oordeelt dat de opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, conservatoir dan wel executoriaal beslag op de goederen van de opdrachtgever wordt gelegd, dan wel een schuldsanering plaats vindt.

14.3 De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld artikel 14.1 bedraagt tenminste 10% van de overeengekomen prijs, zonder dat de verkoper gehouden is aan te tonen dat deze schade is of zal worden geleden.

14.4 In geval van ontbinding op grond van artikel 14 is door de verkoper aan opdrachtgever verstrekt krediet direct opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

ARTIKEL 15 OVERMACHT

15.1 In geval van overmacht is de verkoper bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan de opdrachtgever gehouden te zijn.

15.2 Onder overmacht aan de zijde van de verkoper wordt in ieder geval mede begrepen:

 1. schade tengevolge van natuurrampen en/of stormschade;
 2. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor de levering van de goederen wordt belemmerd;
 1. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt;
 1. verlies of beschadiging van goederen bij transport;
 2. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
 3. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege;
 4. maatregelen opgelegd door organisaties of contractuele vormen van samenwerking waarbij de verkoper is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt en die de uitvoering van de over-

         eenkomst met de opdrachtgever te belemmeren;

 1. gebrek en/of storing in de middelen van vervoer, productie-apparatuur of energievoorzieningen;
 1. niet of niet tijdige levering aan de verkoper door leveranciers in Nederland en/of andere landen;
 1. stagnatie in Nederland en/of andere landen in aanvoer van goederen en/of energie;

 15.3 Voert de verkoper ondanks de aanwezigheid van de in artikel 15.1 en 15.4 genoemde omstandigheden de levering en/of diensten uit, dan is zij gerechtigd alle door haar te maken kosten aan de opdrachtgever door te berekenen en van de overeenkomst af te wijken voor zover dit naar haar oordeel noodzakelijk is. 

ARTIKEL 16 NIETIGHEID

Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarde nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 17 GESCHILLEN

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van de vestiging van de verkoper onverminderd het recht van de verkoper om de opdrachtgever in het arrondissement van diens plaats van vesting in rechte te betrekken.

ARTIKEL 18 Alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst tussen verkoper en opdrachtgever zullen bij uitsluiting slechts aanhangig kunnen worden gemaakt bij de Rechter in het rechtsgebied Hoorn onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de kantonrechter. Op de overeenkomsten tussen verkoper en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 19 BEKENDMAKING

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de verkoper zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.